1. Home
  2. Patientrettigheder
Patientrettigheder

Patientrettigheder

Som patient i det danske sundhedsvæsen har du en lang række rettigheder. De har rettigheder inden en behandling som f.eks. ret til behandling indenfor behandlingsfrister og ret til frit at vælge sygehus eller praktiserende speciallæge. De har også rettigheder, hvis der sker en fejl under behandlingen. Læs mere om mulighederne her.

PATIENTERSTATNING
Patienterstatning behandler krav om erstatning fra patienter, der er kommet til skade i både den private og offentlige del af det danske sundhedsvæsen. Stort set alle områder og behandlinger er dækket af ordningen. Det er dog et krav, at den behandlende sundhedsperson er autoriseret, hvilket er tilfældet med personalet på Ortopædkirurgisk Klinik I slagelse. Patienterstatning behandler også anmeldelser, der vedrører lægemiddelskader.
Afgørelserne træffes på baggrund af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og erstatningsansvarsloven.
Ansøgning om patienterstatning er ikke det samme som at klage over en sundhedsfaglig behandling.
Læs mere om Patienterstatningen og Deres rettigheder her

PATIENTKLAGER
Patienter kan klage hvis man oplever fejl i den sundhedsfaglige behandling eller hvis man mener, at patientrettighederne er tilsidesat.
Den sundhedsfaglig behandling dækker over undersøgelse, diagnose og behandling.
Patientrettigheder er dækker over information om frit og udvidet frit sygehusvalg, herunder at regionen skal oplyst om muligheden for at vælge behandlingssted (inkl speciallægepraksis), information om maksimale ventetider for behandling, samt aktindsigt i egen patientjournal.
Nogle typer af klager kan ikke behandles af Styrelsen for Patientsikkerhed: F.eks. kan ansøgning om at få erstatning for den behandling ikke behandles af Styrelsen for Patientsikkerhed, ligesom klager over serviceniveau, en sundhedspersons adfærd, rengøring, eller ventetid i klinikken.
Ansøgning om patienterstatning er uafhængig af en patientklage. Således kan man søge om patienterstatning uden at klage over behandlingen
Skulle De være utilfreds med den sundhedsfaglige behandling eller føler De, at Deres patientrettigheder er blevet tilsidesat på klinikken, vil vi meget gerne høre dette direkte fra Dem. De vil blive tilbudt et møde, hvor der afsættes god tid til dialog.
Læs mere om “Klage over Sundhedsvæsnet” og Deres rettigheder her.

UTILSIGTEDE HÆNDELSER
Det er vigtigt at kende til utilsigtede hændelser eller fejl i behandlingen. Sundhedsvæsenet kan lære af utilsigtede hændelser og på den måde forebygge, at andre patienter bliver udsat for det samme.
En utilsigtet hændelse er en situation, hvor en patient er kommet til skade, eller har været i risiko for at blive skadet. En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen, at “dette må ikke ske igen”.
Som patient eller pårørende kan De rapportere utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerheds Database.
Læs mere om utilsigtede hændelser her.

PRIVATLIVSPOLITIK
Klinikken privatlivspolitik indeholder information om indhentning og anvendelse af persondata i forbindelse med undersøgelser og behandlinger på Klinikken. Klinikkens privatlivspolitik kan læses her