1. Home
  2. Godkendelser
Godkendelser

Godkendelser

Klinikken er godkendt af alle relevante myndigheder i forhold til drift af speciallægepraksis og udøvelse af sundhedsfagligt arbejde. Alle behandlinger udføres naturligvis af veluddannet autoriseret personale.

AUTORISATIONER
En autorisation er statsligt bevis for sundhedsfaglig uddannelse, som giver den autoriserede person både ansvar, rettigheder og pligter i udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed. Autorisationer gives af Styrelsen for Patientsikkerhed.

TILSYNSRAPPORTER
Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn med behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapporter kan læses her.

DEN DANSKE KVALITETSMODEL
Klinikken er akkrediteret efter de omfattende sygehusstandarder i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

DDKM er det nationale, tværgående kvalitetsudviklingssystem for offentligt finansierede sundhedsydelser i Danmark. DDKM ledes af en bestyrelse, der består af repræsentanter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Kommunernes Landsorganisation, Dansk Erhverv og Danmarks Apotekerforening. Den praktiske udvikling og drift af DDKM varetages af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). DDKM er et akkrediteringssystem, hvor de deltagende privathospitaler, apoteker, praktiserende sundhedspersoner og kommuner bliver vurderet hvert tredje år med henblik på at opnå akkreditering.